OBCHODNÍ PODMÍNKY
SMLUVNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU


GastroCAFE s.r.o.


sídlo společnosti :                              provozovna a výdejní místo e-shopu :

Lucemburská 1242/21                                  Bořivojova 1242/2
130 00 PRAHA 3                                           130 00 PRAHA 3
Česká republika                                             Česká republika


IČO : 25932829  DIČ : CZ25932829
zapsáno v obch.rejstř. u Kraj. soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 15583

ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKT

Petr Šustek - jednatel

mobil: +420 608 024 886

petr.sustek@gastrocafe.cz 

1) O REGISTRACI

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě GastroCAFE s.r.o. 

a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se 

zasíláním nabídkových e-mailů firmy GastroCAFE s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. 

O některých službách informační společnosti." Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně 

dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání 

novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: e-shop@gastrocafe.cz, nebo 

na uvedené pevné adrese. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávky přijímáme pouze v rámci dodání po České republice.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem

doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením 

objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají 

vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito 

obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní 

podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním 

objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit 

objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí 

nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato 

situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším 

postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka 

převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto 

obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka 

zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada 

nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou 

poštou – e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží 

není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. 

Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je 

nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) DRUHY DOPRAVY:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout na prodejně firmy GastroCAFE s.r.o. na adrese:

Bořivojova 1242/2

130 00 PRAHA 3

tel.:    +420 252 549 343

mobil: +420 608 024 886

Objednávky lze vyzvedávat dle pracovní doby výdejního místa.

Přepravní firmou PPL (PŘIPRAVUJEME)

Zásilka Vám bude doručena kurýrem PPL na zvolenou doručovací adresu.

Než k vám přijede dodávka PPL, bude Vás řidič sám kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, 

aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku. Standardní čas doručení je 8-18 hodin. Cestu zásilky je 

možné sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz. Zásilka bude doručena následující 

pracovní den po převzetí zásilky.Příjemce se může při převzetí zásilky rozhodnout, zda doběrečné 

zaplatí hotově nebo platební kartou. Tuto službu lze využít pro platbu doběrečného. Všichni řidiči 

jsou vybaveni mobilním platebním terminálem a tiskárnou. O způsobu zaplacení se svobodně 

rozhodnete až v momentě převzetí zásilky.

 

Českou poštou – Balík na poštu

Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se to 

hodí Vám. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat. Nemusíte být v určitý čas 

na určitém místě – balík si vyzvednete na zvolené poště, a kdy se to hodí Vám. Sami si jednoduše 

vyberete poštu, na kterou má být balík dodán. Česká pošta Vás informuje o možnostech vyzvednutí 

prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání a znovu v okamžiku uložení balíku na poště. 

Pohyb balíku můžete neustále sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.

Českou poštou – Balík do ruky

Přijede za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Můžete si 

upravit čas nebo způsob doručení prostřednictvím internetu. Česká pošta Vás informuje o doručování 

balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání. Ve vybraných lokalitách Česká pošta 

nabízí volbu odpoledního doručování, které Vám předem telefonicky oznámí poštovní doručovatel. 

Pohyb balíku můžete neustále sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty. 

V případě, že nebudete zastiženi, bude pro Vás balík připraven k vyzvednutí na nejbližší poště.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být 

cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace 

zásilky je možná pouze u převzetí! POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena 

ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel 

odpovědnost. Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku 

převzali bez zjevných závad.

* Zboží označené "Skladem" je do 72 hodin expedováno na doručovací adresu 

nebo na zvolené "Výdejní místo".

* O doručování zásilky je zákazník informován e-mailem nebo SMS zprávou.

4) NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením 

kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


5) ZÁRUKA

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. 

Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční 

lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

6) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU - OBECNÉ INFORMACE

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní 

smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl 

do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový 

postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s 

kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode 

dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje 

povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

7) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), 

má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní 

od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, 

že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno 

nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti 

prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze 

chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení 

od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy 

získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí 

spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud 

je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu 

škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou 

škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně 

vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).Právo na odstoupení od 

smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 

  lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na 

  vůli Prodávajícího,

 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, 

  které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich 

  originální obal,

 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

8) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při 

doručování vznikají.


Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, 

kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste 

jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo 

kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních 

obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny 

pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení 

zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

9) ZPŮSOBY ÚHRADY

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat po výběru dopravy.

Platba zálohovou fakturou - při výběru této možnosti obdržíte na e-mail zálohovou fakturu se všemi 

údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na náš bankovní účet.

Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou nebo kurýrní službou a při převzetí toto zboží 

uhradíte v hotovosti.

Hotově na výdejním místě (Osobní odběr) - platíte v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě.

10) REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního 

řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po 

zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným 

místem závady.

 

Jak postupovat

1.     V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: 

a) Připravte zásilku a kontaktujte nás kdy a kde si ji můžeme vyzvednout (přepravu hradíme my). 

b) Zašlete zboží na adresu - GastroCAFE s.r.o., Bořivojova 1242/2, PRAHA 3, 130 00. 

Doporučujeme Vám zboží pojistit. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude 

zboží převzato.

2.     Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém 

jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího 

papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému 

znehodnocení původních obalů.

3.     Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

4.     Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

5.     Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například 

paragon, záruční list a jiné.

6.     Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, 

stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto 

původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7.     Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

8.     Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

9.     U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační 

poplatky.

10.  O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání 

objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Shop káva-čaje-kávovary

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2013 do odvolání. Informace pro kupující: v případě změny 

obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.